TÜRKIYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ

THKP-C

 


 

SUNUŞ

Türkiye'de sosyalist hareketin elli yılı aşkın, uzun bir geçmişi vardır. Buna rağmen ülkemizdeki siyasal-toplumsal gelişmeler karşısında solun büyük ölçüde etkisiz kaldığı gözlemlenir. Onun genel görünümü sınıf mücadelesinin belli başlı alanlarında ve özellikle siyasal mücadele arenasında büyük ölçüde etkisiz ve pasif bir "aydın" hareketi özelliğini  uzun süre korumak olmuştur. Bu, tarihsel olarak gözlemlenebilen bir olgudur.

Güçlü bir Devrimci hareketin bu uzun dönem içinde yeşerip gelişemeyişinin, solun geniş yoksul halk yığınlarına ulaşamayışının ve ülkemizdeki siyasal gelişmeler karşısında çoğu kez işlevsiz (fonksiyonsuz), seyirci kalışının  çok yönlü

nedenlerini incelemek ayrı bir sorundur. Ancak, burada böyle bir gelişme üzerinde solun siyasal mücadele arenasında etkin müdahale araçlarını bulup uygulayamamasının önemli bir rol oynadığını belirtmek istiyoruz.

Sosyalist hareket her zaman, önce dar bir "aydın" hareketi  olma özelliğini taşır. Eğer o, işçi sınıfı ve geniş yoksul halk yığınları ile kucaklaşıp bütünleşmeyi  gerçekleştirebilecek bir yol izleyebilirse gerçek bir devrimci hareket haline dönüşebilir. Bu ise herşeyden önce öncünün geniş emekçi yığınlarının gerçek çıkarlarını, yığınların indinde, pratik siyasi gelişmeler karşısındaki tutumuyla somutlayabilmesine bağlıdır; siyasal mücadele arenasında, ülkedeki somut koşullara uygun, doğru mücadele biçimlerinin işçi sınıfı ve emekçi halk yığınlarının çıkarlarını savunma doğrultusunda hayata geçirebilmesine bağlıdır. Ülkemiz solunun elli yıllık geçmişi, işçi sınıfı ve emekçi halkla bütünleşmeye giden bu devrimci yolu bulmamıştır. Sol, genel olarak, kendi sağındaki güçlere bel bağlayan, onların önderliğini tanıyan, takipçi bir siyasi hat izlemiştir. Tarihsel olarak gözlemlenebilen bu olgu 1960 sonrası solunda 50 yıllık geçmişin mirası olarak bıraktıkları ile de somutlaşır.

Bugün Mahir Çayan'ın ülkemiz devriminin sorunlarıyla ilgili teorik araştırma ve yazıları ülkemiz devrimcileri açısından yol gösterici bir özellik göstemektedir. Kızıldere'de yoldaşlarıyla birlikte öldürüldüğü zaman oligarşinin generalleri sevinç çığlıkları içinde sarhoştu. O'nu öldürdüler, ama devrimci düşüncelerinin bugün yüzbinlerce devrimcinin  ve emekçi halkın kurtuluş mücadelesine ışık tutmasını önleyemediler.

1970'lerde geleneksel sağ çizginin alternatifi olarak, işçi sınıfının bağımsız devrimci siyasi hareketini oluşturma yolunda kesin bir çizgi ortaya çıkmıştır. İçinden çıktığı ortamın kalıntılarını, izlerini taşıması kaçınılmaz olan bir çizgi 1971 devrimci mücadelesi ile çizilmiştir.  Bu mücadelenin en önemli sonucu elli yıllık mirasın, solun geleneksek yapısının önemli ölçüde parçalanmasıdır. Devrimci düşüncelerin 1970'ler sonrasında hızla emekçi kitleler arasında -ülke çapında-yaygınlaşmaya başlamasında 1971'in ortaya koyduğu bu devrimci çizginin tayin edici bir rol oynadığı, tartışılmaz bir gerçektir.

1971 mücadelesinin en önemli halkasını oluşturan THKP-C hareketinin önderi ve teorisyeni Mahir Çayan'ın yazıları Türkiye solunun 1970'lere gelirken geçirdiği bu gelişime ışık tutacak bir parellelik taşır.

1971'in yenilgi ile sonuçlanmasından sonra -12 Mart sonrasında - 1971 hareketi ve Mahir Çayan'ın yazılarına THKP-C hareketinin çizgisine ülkemiz solun geleneksel -sağ çizgisinin savunucuları tarafından çeşitli eleştiri ve suçlamalar yöneltilmiştir. Bu suçlamalara devrimci hareketin çizgisini - onun yenilgeye uğramış bir hareket olması nedeniyle - terkeden unsurlar da katılmıştır.

Suçlamalar diyoruz, zira yöneltilen "bireysel terörizm", "anarşizm", "maceracılık" vb.  "eleştiriler" THKP-C hareketinin çizgisine yönelmek yerine, onun, basit  bir askeri mücadeleye, yalın bir gerillacılığa, fokoculuğa indirgereyek saptırılması temeli üzerinde kurulmaktadır. Böylesi suçlama ve "eleştirilerin", geçmişin doğru bir değerlendirilmesine olanak tanımayan doğmatik bir yorumunu da doğurduğunu görüyoruz.

Şüphesiz ki, geçmişin doğru bir değerlendirilmesi, ne onun basit bir yorumu üzerine kurulan bir inkarcılıkla, ne de onu mekanik bir yorumla idealize ederek, "ifrata vardıran" bir doğmatik yaklaşımla sağlanamaz. Geçmişin doğru bir değerlendirilmesi Türkiye Halklarının kurtuluş mücadelesinin zaferine giden devrimci yolun her türlü doğmatizmden ve inkarcılıktan uzak bir anlayışla belirlenmesi demektir. Geçmişin teorisi ve pratiği ile gelecek için vurguladıklarının  ortaya konması demektir.

Mahir Çayan arkadaşın ülkemiz devrimine bakış açısını veren, bir çok yazısı vardır. Mahir Çayan'ın yazılarını 5 bölüm halinde topluyoruz. Birinci bölüm Türk Solu dergisinde çıkan yazıları kapsıyor.  Bu yazılar 1968-69'lardaki TİP oportünizmine karşı mücadele dönemine rastlar. İkinci bölümde PDA'nın işçi sınıfının öncülüğünün objektif şartlarının olmadığı şeklinde ortaya çıkan küçük burjuva kuyrukçuluğuna karşı Aydınlık Dergisinde çıkan polemikleri içeriyor. Daha sonraki Aydınlık Sosyalist Dergi içindeki ayrılıktan sonra yazılan ASD'ya Açık Mektup, Kurtuluş'ta imzasız çıkan Devrimde Sınıfların Mevzilenmesi ve Yayın Politikamız yazıları ve Kesintisiz Devrim (I)'i üçüncü bölümde  topladık. Mahir Çayan'ın üç bölüm olarak ta tasarladığı  Kesintisiz Devrim broşürünün tamamlanmasına 12 Mart faşizmine karşı sürdürdüğü silahlı mücadele, yakalanışı, yargılanışı, firarı ve sıkı takip günleri olanak tanımadı.

Leninist teorinin en önemli sorunlarına açıklık getirten bu çalışma eksik kalmıştır. Bunun yerine hapishaneden kaçışından sonra THKP-C hareketi içerisindeki ayrılığın keskinleşmesi, M. Aktolga ve Y. Küpeli tarafından parti çizgisinin reddedilerek sağ bir çizginin Partiye hakim kılınmaya çalışılması üzerine, Parti çizgisine açıklık kazandırmak amacıyla, bir bakıma daha önce tasarladığı Kesintisiz Devrim (III)'ün içerdiği konuları kapsayan bir broşür hazırlanmıştır. Bu broşürün (Kızıldere katliamı nedeniyle) tashih edilememiş taslak metni, ülkemizde Kesintisiz Devrim (II-III) ismiyle anılmaktadır. Bu broşürle birlikte, 1972 Mayısındaki durum değerlendirmesine ilişkin bir not'unu dördüncü bölümde yayınlıyoruz. Beşinci bölümde ise ekler yer alıyor.

DEVRİMCİ YOL
 

DG Anasayfaya dön     DY anasayfaya dön    THKP-C anasayfaya  dön

Devrimci Yol Dün Bugün ve Yarindir! -2014-